रातभिर सात पटक िचिकयाे (Nepali Sex Story)


रातभिर सात पटक िचिकयाे (Nepali Sex Story)

Hi Nepalisexstory.xyz Friends,
सािथहरु म हजुरहरु लाई मेरे िजवनमा घटेको सत्यघटना हजुरहरुलाइ सुनाउछु मेराे नाम िवश्वास ह म २१ बर्षे  वक हुँ काठमान्डाैकाे ठमेलमा रहेकाे एक रेष्टुरेन्टमा सुपरभाइजर काम गर्थछु हुन त मैले याे भन्दा अगािड नै त्यस

रेष्टुरेन्टकाे swipper िदिदलाइ २-३ पटक िचिकसकेकाे िथए।


त्यसिर नै swipper लाई किहले कािह िचक्थे यसरी नै मेराे िदनहरु िबतेका िथए ।

एक िदनकाे कुरा हाे म आफ्नाे दैिनकी अनुसारचिलरहेकाे िथए त्यिह बेलामा एउटा वेटर आएर भन्यो सर टेबल नं  ७ िब काे गेष्टले चस्मा लाउने सरलाइ बाेलाउनु भन्नुभाकाे छ भन्याे ।



म टेबल नं सातितर लागे। एता उता सबै ितर जाेडी गफ गर्दै हास्दै बिसरहेका िथए तर टेबल नं ७ मा किरब २५-२६

बर्षकाे एक जवािन केिट एक्लै बिसरहेकाे देखे ।


Nepali-adult-sex-kahani-online
Nepali Sex Story
म जाँदै गर्दा उ मुस्कुराइरहेकी िथइ । उसले उ भए ठाउकाे सोफामा बस्न आग्रह गिर तर म अिहले ब्यस्त छु भने । त नै कर गरेपिछ ५ िमनेटकाे सर्त राखेर म सोफामा बसे ।बस्नु िबित्कै उसले Hi I am Ronie (नाम पिरबर्तन)  भनेर हात तेर्साइ अिन मैले पिन I am Bishwash भनेर भने। 


अिन उसले अरु टेबलमा रहेकाे जोडी देखेर आफू एक्लै भएर नरमाइलो भएकाे कारण ितमीलाइ बोलाएकाे कुरा मलाइ पर्ष्ट्याइ र उसकाे िश्रीमान पिन िवहे भएको सात िदनमा USA गएर आज ६ बर्ष हुदा सम्म नेपाल नफर्केकाे बताइन ।


त्यित भन्नू िबित्तकै उनको पुितमा अागो बलेकाे रहेछ भन्ने मैले थाहा पाए । यित कुरा गर्दा गर्दै उिनकाे अर्डर  आएछ । अिन ऊिनले मलाइ पिन खानेकुरा खान आग्रह गिरन तर Counter काे Bell बजेकाे कारण मैले उिनसँग बसेर खान चािह त्यो िदन सिकन केिह समय पिछ रामु भन्ने वेटरले Cashier सँग टेबल नं सात िब काे िबल मागेकाे सुने र म उठेर Cashier लाई त्याे िबल मेरो नाममा लेख्न भने र म सरासर ७ िब मा गए र उनलाइ भैगो

पर्दैन भने उनले हास्दै उिन भएकाे ठाउमा अाउनलाइ ईशारा गिर र म उिन निजकै गएँ ।





म पुग्नासाथ उिनले mobile no.plz……..भनेर भिनन र मैले उिनलाइ मेरो नंबर िदए र मैले पिन उिनको नंबर माग्दा उिनले म आफैं कल गर्छु भिनन र बाई भन्दै बािहर िनिक्लइन र स्कुिट start गरेर त्यहाँबाट हुईिकईन् वेलुका भयाे एउटा ९८४१ भएको नयाँ नंबरबाट फोन आयो मैले फोन उठाए र साधारण कुरा भयो र राख्ने बेलामा उिनले लीको

Dinner ितिमलाइ यिह बनाउछु म ितिमलाइ िलन रेष्टुरेन्टमा नैे आउछु है भिनन अिन मैले हुन्छ भनेपिछ 

उिनले फोन राखौं है त भिनन ।

यित भन्दै हािम फोनबाट छुिटयौं । भोिलपल्ट पिन म सधैजसो काममा ब्यस्त िथए बेलुिकको त्यस्तै ६:३० जित भएको िथयो फेिर रामु भन्ने वेटरले अाएर भन्यो “सर हजुरलाई भेट्न िहजाेको मेडम आउनुभाछ” भनेर भन्यो र म त्यतै ितर लागे उिनले भिनन आज dinner गर्न मेरैमा जाने होइन भनेर भिनन मैले भने आज नजाउ होला फुर्सद िमले अरु कुनै िदन जाउला न भने तर उनको बिहिन पिन नभएको कारणले गर्दा आज म नगई नहुने बताइन र मैले पिन हुन्छ त्यसो भए अगाडिको चोकमा गएर बस्नु म dress change गरेर आउछु भने ।

तयसपिछ उिन गइन र म छुट्टी मागेर dress change गरेर चोकितर दौिडए उिन रातो स्कुटीमा मलाई कुिररहेिक ि थईन । म त्यहा पुगेपिछ उनले स्कुिटको पछािड बस्न आग्रह गिरन र म बसेँ । त्यसपिछ स्कुिट हुँइकाइनर भिनन ितिम कित ह्यानसम छौ है भनेर भिनन मैले ितम्रो हेराइ चैं राम्रो हो भने ।मलाई चैं हल्का डर लािगरहेको िथयो

भने हल्का उमङ्ग पिन िकनिक भरे मजाले िचक्न पाउँदै िथए ।




स्कुिट एउटा ठूलो बङ्गालामा गएर रोिकयो र उिनले स्कुिटँ हर्न िटँ पािरन त्यहा एक अधबैंसे आइमाईले गेट खोिलन। उ मेरो सािथ खाना यतै बनाउनु उिनले भिन्न त्यस अाइमाइले हवस भन्दै िभत्र लािगन र हािम पिन थ

जाउ भनेर ronie ले भिनन ।मैले हुन्छ भनेर हािम मािथितर लाग्यौं । हािम कोठामा पुग्यौं र उिनले भिन्न ितिम एकिछन बस्दै गर म fresh भएर आउछु मैले हवस भनेर आज कसिर िचक्नेहोला सोच्दै सोफामा बिसरहे । केिह समय पिछ उिन िनिक्लइन र मलाइ पिन fresh fress भएर आउन भिनन ।

त्यसपिछ म हुन्छ भनेर बाथरुम तर्फ जान लागे उिनले फेिर ए पख पख भिनन म टक्क उिभएर उिनितर हेरे ।उिनले हास्दै हितयार राम्रोसँग सफा गर है भिनन म हुन्छ भनेर हास्दै bathroom िछरे ।म fresh भएर िनिक्लएको मात्र िथए उिनले मलाइ खाना खानलाइ भिनन र हािमले खाना खायौ र सुत्न उनको बेडरुममा लाग्यौ मलाइ चैं किहले

िचकौं जस्तो भईसकेको िथयो । उिनले door लगाइन र मेरो लाडो ितर हेिरन मेरो लाडोले पाइन्ट छेड्ला जस्तो भइसकेको िथयो उिनले बािहर बाटनै मेरो लाडो च्याप्प समाइन र भिनन हेर रेष्टुरेन्टको केिटहरुलाइ िचकेर कस्तो
सप्लाएछ त ितम्रो सानो भाइ त । अिन पाइन्ट खोिलन मेिर अाम्मै कत्रो हो ितम्रो त भनेर छक्क पिरन र भिनन यस्ले त मेरो पुित त छेड्छ होला भिनन।

अिन ितम्रो बुढा को कत्रो िथयो िन भनेर मैले उनको कपाल सुम्सुम्याउदै सोधे उिन भने मेरो लाडो लािलपप जस्तै चुस्दै िथइन र मुख िनकालेर भिनन सानो जुका जत्रै िथयो बािहर भए बािहर हराउने िभत्र भए िभत्रै

मैले भने मलाई ितम्रो कुवाको पािन नखुवाउने अिन उठेर बेडमा गएर उिन लिडन र मैले उनको सबै लुगा खोिलिदए र उनको पुितमा आैंला तल मािथ गरे उिन अ:::;:::;अा ::::::::::::……..गर्न थािलन र भिनन राजा अब धेरै  मलाइ नकुराउ मेरो पिन लाडोले िभत्तो छेडौला जस्तो भइरहेको िथयो मैले िबस्तारै उनको पुितको िडलमा लाडो राखे फेिर उनले भिनन राजा िबस्तारै है भिनन र मैले िबस्तारै तलमािथ गरे उनको मुख बाट अःफफफफः……….आः…………राजा अाज मेरो पुित फोर्देउ……



                  Utauli Bhauju Ko Chillo Muji Ma 7inch Ko Lado Pasauda | Nepali Sex Story


अ……….अा,,,,,,,,,,,,उफ ःफफफफफफफ राजा मेरो पुित फोर्ने अिधकार ितिमलाई छ ओ………..आ…………..उफ …………..ह………….अा…….मेरो राजा आज ितिमले मलाइ स्वर्िगय

आनन््द िदयौ अा……………मैले हल्का स्लो गरेर उिनलाइ भने मेिर रािन म झर्न लागे राजा िभत्रै झारदेउ

उिनले भिनन र मैले फेिर गित िलए उिन चाक उचालेर मलाइ साथ िददै िथइन र कराउदै पिन आ  ,,,,,,,,,,,,उ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,उफ,,,,,,,,,,,,,,,राजा अझै िभत्रै सम्म अझ,,,,,,,,,,,,,,मेरो िस्पड बड्दै गयो र हामी दुबै जना स्खिलत भयौ र म उसलाइ र उिन मलाई चुम्न गर्दै हािम िनदायौ ।

राित म िनदाएको िथए मेरो लाडो कसैले चुसेजस्तो लाग्यो । म उठेर लाइट अन गरे उिन हल्का मुस्कुराइ र  चुिसरहेिक िथइ उसले मलाइ लडाइन र म मािथ बसेर मेरो लाडो समाइ र दनादन पेल्न थािलन 

अा……….अा……उफ…………….अ………..मे…..राे………राजा………अा……..कित……..प्यारो
छौ……… यित गर्दै एकै िछनमा हािम एकै िछनमा झर्यौं र दुबै जना टङ्ग िकस गर्दै सुत्यौ….तयो िदनिबहान ७ः०० बजेसम्म हािमले सात पटक िचक्यौ………

What do you think of this रातभिर सात पटक िचिकयाे (Nepali Sex Story) ? Let me know...

Post a Comment

3 Comments

 1. Rat var ma jama 7 choti chikeko maile 10 choti Vanda badi chikeko thiye afno gf Lai but nice sex story in Nepali keep it up.

  ReplyDelete
  Replies
  1. bafre hora la badai cha...aru latest nepali sex stories haru padna audai garnu hola nepalisexstory ma.

   Delete
 2. Maile pani 17 choti samma chai chikeko xu hai mero gf lai

  ReplyDelete